تست هوش ناسا جمع اعداد 30

The Best Wallpaper Website

تست هوش ناسا جمع اعداد 30. پنچ رقم از این اعداد را جمع کنید تا به جواب 30 برسید. اعدادی که در کنار هر سطر و ستون نوشته شده جمع ارزش نمادهایی است که در هر سطر و ستون قرار دارد.

جواب صحیح سؤال ناسا ١ ٢ ٧ سوالات
جواب صحیح سؤال ناسا ١ ٢ ٧ سوالات from why.3eke.com

به طوری که در هر قسمت مجموع اعداد مساوی باشه. جمع اعداد روی توپ ها اگر بخواهیم از دیدگاه منطق ریاضی نگاه کنیم و اعداد را به همان صورت که در تصویر مشخص شده ببینیم پاسخی وجود ندارد چون همه توپها اعداد فرد هستند و مجموع سه عدد فرد همواره فرد است. اما اگر گفته میشد ۵ عدد از اعداد بالا رو جمع کنید معما بدون شک بی پاسخ میماند.

روش اول.

اعدادی که در کنار هر سطر و ستون نوشته شده جمع ارزش نمادهایی است که در هر سطر و ستون قرار دارد. پنچ رقم از این اعداد را جمع کنید تا به جواب 30 برسید. 1 3 9 11 3. جمع اعداد روی توپ ها اگر بخواهیم از دیدگاه منطق ریاضی نگاه کنیم و اعداد را به همان صورت که در تصویر مشخص شده ببینیم پاسخی وجود ندارد چون همه توپها اعداد فرد هستند و مجموع سه عدد فرد همواره فرد است.